Beskrivende økonomi

Forside_Beskrivende økonomi

Fra forordet:

Beskrivende økonomi er en opdatering og ajourføring af Deskriptiv økonomi (4. udg. 2005). Bogen er imidlertid blevet ændret så meget, at det er fundet hensigtsmæssigt at ændre bogens navn.
Bogen er blevet slanket, og den har fået et læservenligt spalteformat. Det reducerede sidetal skyldes først og fremmest, at beskrivelsen af erhvervene er blevet mindre detaljeret og har kunnet samles i ét kapitel. Meget af den statistik, der nu er udeladt i bogen, er imidlertid lagt ud som opgaver.
Beskrivende økonomi gør økonomi til et virkelighedsnært fag. Af nyheder kan ud over opgaverne nævnes:

  • Et kapitel om indkomstfordeling og sociale forhold
  • Vejledning i brug af regnearket Excel til trendbestemmelse og finansielle beregninger
  • Konjunkturanalysen er overflyttet fra Deskriptiv statistik til Beskrivende økonomi (afsnit 2.10)

Bogens målgruppe er økonomistuderende samt alle, der ønsker et nærmere kendskab til samfundsmæssige begreber og sammenhænge. Formålet med bogen kan ridses op i nedenstående fire punkter:

1)      At belyse samfundsudviklingen i efterkrigstiden
2)      At forklare samfundsudviklingen, bl.a. ved anvendelse af den nationaløkonomiske teori
3)      At redegøre for, hvordan teoretiske begreber som produktion, økonomisk vækst, nationalindkomst og inflation m.m. gøres målbare via en såkaldt operationalisering
4)      At træne læseren i at læse og anvende statistikker. Ved hver tabel og figur i bogen er der præcise kildehenvisninger, så den studerende selv kan kontrollere tallene og efterprøve beregningerne ud fra Statistisk tiårsoversigt eller andre statistiske publikationer – eller ud fra www.statistikbanken.dk eller andre af de tilgængelige databanker på internettet, som bogen henviser til

Indholdsfortegnelse

Kapitel  1    Befolkningsforhold
Kapitel  2    Nationalregnskabet
Kapitel  3    Erhvervsstruktur og generel erhvervsstatistik
Kapitel  4    Erhvervene
Kapitel  5    Offentlige finanser
Kapitel  6    Indkomstfordeling. Sociale forhold
Kapitel  7    Arbejdsmarkedet
Kapitel  8    Pristal og inflation
Kapitel  9    Penge-, bank- og børsvæsen
Kapitel 10   Udenrigshandel, betalingsbalance og valutaforhold
Kapitel 11   Den Europæiske Union
Stikordsregister
Opgaver i tilknytning til hvert kapitel